Förslag GESÄLLPROV FÖR TRÄBÅTSRENOVERING 2016-03-04

 

Erfoderlig kunskap i träbåtsrenoverings teori styrkt genom teoretiskt godkänt prov eller genom godkänt betyg från läroanstalt, där teoretiskt träbåtsbygge ingår, eller motsvarande kunskap. Ämnet ”träbåtsrenoveringens teori” skall omfatta minst följande moment:

a. Läsning av ritningar och konstruktionsanvisningar samt överföring av ritningar till mallar och utslag.

b. Beräkning av materialåtgång.

c. Renovering av köl med stävar, kölsträckning, spant och spantresning. 

d. Kännedom om kostnadskalkylering vid renovering.

e. Elementär hållfasthetskännedom.

f. Materialkännedom. Olika träslag och metallers egenskaper.

g. Kännedom om verktyg, maskiner, limtyper, limningsteknik och andra hjälpmedel.

h. Olika tillverkningsmetoder såsom klink och kravellbordläggning. 

i. Kännedom om utrustning och kompletteringar.

j. Skötsel och underhåll.

k. Avslutningsarbeten, ytbehandling och leverans.

l. Arbetarskydd och hälsorisker.

m. Tidsuppfattning av genomförandet + - rimlig tidsvariation. Handledaren uppskattar tiden som under projektet noteras i tidsboken.

n. Spantning, laskning och nitning.

o. Balkvägare och däcksbalkar.

p. Däck och däcksöverrede.

q. Inredning.

r. Beslagning, placering och hållfasthet

s. Erforderlig rundhult.

t. Underlaget till gesällprovet skall före arbetets påbörjande godkännas av utsedda granskningsmän. Vid bedömandet av gesällprovet skall speciell vikt läggas vid styrka, säkerhet och ytfinish.

Gesällprovet kan genomföras på olika objekt, handledare avgör. Handledarens uppgift är även att förmedla kunskapen och hantverksmetoder.

Slutbesiktning sker av en besiktningskontrollant som inte engagerats som handledare i projektet.

Noterade önskemål att Gesällen kan berätta om historik, material, vad som är original, vilken originalmetod användes. Detta skall kunna förmedlas till kunden som tar beslut på vilken metod som skall användas vid renoveringen. Detta då det kan föreligga en modern metod som direkt avviker mot originalet. Det kan vara material, metod, lim, tidigare felaktigt genomförd renovering. Förbyggnad skall undvikas.